Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

 

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1704G, Zielin - Starkowo - Cetyń"

Numer wniosku aplikacyjnego -  Z/2.22/III/3.1/121/04

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 09.09.2005r.

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

 

Beneficjent końcowy: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Samodzielny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych tel. 059 822 25 29

Termin realizacji Projektu: 22 sierpień 2005 - 30 listopad 2005

Wykonawca realizacji Projektu - NCC ROADS POLSKA
Spółka z o.o., 50−125 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 7

Koszt realizacji Projektu: 815 308,93 zł.

Montaż finansowy Projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 75% -  611 481,69 zł.

Budżet państwa 10% - 81 530,89 zł
Budżet Powiatu Bytowskiego 15 % - 122 296,35 zł.

 

Opis projektu

 

Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy stanu nawierzchni jezdni oraz lepszego zagospodarowania zarówno pasa drogowego, jak i terenu przyległego. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości 1 466 m oraz wybudowany zostanie chodnik o długości 176 m w miejscowości Starkowo. Ponadto przebudowane będą trzy przepusty, a rowy odwadniające zostaną oczyszczone. Przewiduje się także uzupełnienie i utwardzenie poboczy oraz przebudowę i wzmocnienie istniejących zjazdów.

 

Cele projektu

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców gminy oraz innych osób przebywających na jej terenie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu, jak i pieszych korzystających z drogi. Modernizacja wykonana w ramach projektu spowoduje poprawę dostępu mieszkańców do drogi krajowej nr 21, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych. Podniesienie jakości podróży spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać może zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 

Uzasadnienie

 

Droga powiatowa nr 1704G, na odcinku Zielin - Starkowo to droga lokalna o charakterze gospodarczym i szerokości od 3,4 do 4,8 m. Droga łączy się z drogą krajową nr 21 Słupsk - Miastko i na skrzyżowaniu tym jest drogą podporządkowaną. Na odcinkach objętych planowaną inwestycją jest drogą główną. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest zniszczona, spękana i zniekształcona. Chociaż w obrębie drogi występuje zabudowa jednorodzinna, brakuje tam chodnika, czy utwardzonych poboczy. Znajdujące się przy drodze rowy odwadniające są zanieczyszczone i zamulone, a przepusty wymagają przebudowy.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się jedynie poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, tak by była ona dostosowana do kategorii ruchu KR-1. Planowana jest także na terenie zabudowanym budowa chodników. Na nowych skarpach i wyrównanych poboczach planowane jest posianie trawy. Projektowana przebudowa drogi nie zmieni więc w sposób istotny obecnego zagospodarowania przestrzennego terenu, nie wpłynie także na istniejącą organizację ruchu, czy układ komunikacyjny. Nie wprowadzi też nowych zagrożeń dla środowiska ani dla otoczenia drogi, jest zaś konieczna dla jej bezpieczniejszego i sprawniejszego zagospodarowania.


 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2006-11-03, godz. 10:22)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2005-11-16, godz. 12:20)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292848