Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie"

Numer wniosku aplikacyjnego -  Z/2.22/III/3.1/487/05

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 28.11.2008r.

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie

 

Beneficjent końcowy: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Główny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych tel. 059 822 25 29

Termin realizacji Projektu: 02 listopad 2005 - 20 grudzień 2005

Wykonawca realizacji Projektu - Lęborskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "LPRD" SA, ul. Pionierów 10, 84-300 Lębork

 

Koszt realizacji Projektu: 1 599 933,52 zł.

Montaż finansowy Projektu:

Koszty kwalifikowane: 1 531 766,34 zł
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 75% -  1 148 824,75 zł.

Budżet Powiatu Bytowskiego 25 % - 382 941,59 zł.

Koszty niekwalifikowalne: 68 167,18 zł

 

Opis projektu

 

Projekt "Przebudowa ulicy powiatowej nr 1798G Styp-Rekowskiego w Bytowie" zakłada modernizację drogi na długości 660 mb. Planuje się  poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni, tak by spełniała wymogi niezbędne dla kategorii ruchu KR-2. Projekt przebudowy polega na odnowie nawierzchni asfaltowej, poszerzeniu jezdni do szerokości 6,0 m (dwa pasy ruchu po 3,0 m),wykonaniu obustronnych chodników i jednostronnej ścieżki rowerowej oraz uporządkowaniu wjazdów do przyległych posesji i zakładów usługowo - handlowych. Wykonana zostanie także kanalizacja deszczowa.

 

Cele projektu

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Bytowa oraz innych osób przebywających na jej terenie. Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia ruchu na zmodernizowanym odcinku drogi, pozwalając ominąć główne centrum miasta i jednocześnie ułatwiając dojazd do części miasta, w której znajdują się zakłady pracy, centrum handlowe "MALEK", cmentarz czy nowe osiedle mieszkaniowe.

 

Lepsze połączenie komunikacyjne z zakładami pracy i instytucjami zlokalizowanymi przy ulicy Styp-Rekowskiego przyczyni się do ich rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy.

Poprawa infrastruktury, a co za tym idzie podniesienie jakości podróży, spowoduje polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać może przyciągnięciem nowych inwestorów i zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnej, jak również - dzięki zwiększonej liczbie turystów - może doprowadzić do rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej..

 

Dzięki realizacji projektu, nośność przebudowanej drogi wzrośnie i będzie odpowiadać wymogom, jakie powinny spełniać drogi powiatowe (obciążenie 8 ton na oś) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430). Szacuje się bowiem, że obecnie nośność drogi wynosi ok. 6 ton, a więc znajduje się poniżej progu wyznaczonego dla tego rodzaju dróg. Ponadto, z uwagi na fakt, że nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona, wzmocniona i ulepszona, wzrośnie niewątpliwie komfort jazdy oraz skróci się czas podróży. Skrócenie czasu będzie też związane z faktem, iż zniesione zostanie obowiązujące obecnie ograniczenie prędkości do 30 km/h.

 

Uzasadnienie

 

Istniejąca obecnie ulica powiatowa Styp - Rekowskiego to droga lokalna, na której występuje duże natężenie ruchu - zarówno kołowego jak i pieszego. Cała ulica powiatowa ma długość 1 000 m i dalej ulica przechodzi w drogę gminną Styp-Rekowskiego i ks. J. Popiełuszki, łącząc drogę wojewódzką na 228 Kartuzy - Gdańsk z drogą krajową nr 20 Kościerszyna - Gdynia. W ten sposób ulica i droga Styp-Rekowskiego stanowi swoistą "obwodnicę" Bytowa, będąc alternatywą dla drogi biegnącej przez centrum Bytowa, której przepustowość jest mocno ograniczona.

Działki zlokalizowane wzdłuż drogi to tereny zagospodarowane budownictwem mieszkaniowym, usługowym i mieszkalno - usługowym. Przy ulicy zlokalizowane są ponadto następujące instytucje i obiekty użyteczności publicznej: Komenda Policji Powiatowej, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Internat Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, sklepy spożywcze, zakłady rzemieślniczo - usługowe, Centrum Handlowe "MALEK". W bezpośrednim sąsiedztwie ulicy zlokalizowane są także: Urząd Pocztowy, oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, sklep ogrodniczy, sklep motoryzacyjny. Ważnym obiektem jest istniejący cmentarz komunalny, usytuowany na osiedlu "Rzepnica", do którego ulica doprowadza ruch kołowy i pieszy z rejonu śródmieścia Bytowa.

Na projektowanym odcinku jest to ulica o nawierzchni bitumicznej, o przekroju jednojezdniowym, szerokości od 3,5 do 4,0m. Z lewej strony przebiega zniszczony, nierówny chodnik, oddzielony od jezdni pasem zieleni, wykonany z kostki betonowej, wymagający gruntownej przebudowy. Obecny stan nawierzchni wymaga poszerzenia, wzmocnienia i wyrównania w profilu.

Stan nawierzchni jest zły. Wąska i o słabej konstrukcji nawierzchnia powoduje utrudnienia w ruchu poprzez zminimalizowanie jego płynności i bezpieczeństwa pojazdów mijających się. W pasie drogowym występują stare i zniszczone wierzby i krzaki. Drzewa rosnące w skrajni drogi stwarzają dodatkowe utrudnienia w ruchu i bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa jego uczestników. Ze względu na taką sytuację na całym odcinku ulicy do przebudowy obowiązuje strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2008-12-08, godz. 10:14)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2008-12-08, godz. 10:14)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292825