Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa ulic Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego w Miastku - etap I".

 

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Miastko

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 16.02.2011 r. Numer umowy - 05-P/ZFE-III-NPPDL/11.

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Z - ca Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu: 06 kwiecień 2011 r. - 31 październik 2011 r.


Wykonawca realizacji Projektu :
Firma: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o., 77 - 300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2.

 

Koszt realizacji Projektu: 4 067 263,77 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 1 945 781,00 zł

Gmina Miastko: 1 050 901,38 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 1 070 581,39 zł.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic Kaszubskiej nr 1783G, Małopolskiej nr 1785G i Sikorskiego nr 1788G w Miastku. Projektodawcą zadania jest Powiat Bytowski, natomiast instytucją odpowiedzialną za wdrożenie projektu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, jednostka budżetowa powiatu, do którego będzie należała też odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację przebudowanych ulic. 

Projektowany układ drogowy można podzielić na trzy odcinki:

.         ul. Kaszubska, prace na tej ulicy będą miały charakter remontowy i porządkujący ruch samochodowy oraz pieszy (segregacja ruchu) - długość ulicy do przebudowy L=1 116 mb

.         ul. Małopolska prace na tej ulicy będą miały charakter remontowy i porządkujący ruch samochodowy oraz pieszy (segregacja ruchu)  - długość ulicy do przebudowy L= 515 mb

.         ul Sikorskiego prace na tej ulicy będą miały charakter remontowy i porządkujący ruch samochodowy oraz pieszy (segregacja ruchu) - długość ulicy do przebudowy L= 307 mb

.         Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego w ul. Dworcowej na długości L= 190 mb

Projekt polega na przebudowie trzech ulic w Miastku o łącznej długości 1 938 mb W zakres prac wchodzi:

-     uporządkowanie układu komunikacyjnego w miejscowości Miastko na długości 1938 mb

-     jezdnie zostaną wykonane szerokości 6,0m (2x3 m)

-     na całej długości L=1938mb powstaną obustronne ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe

-     na ulicy Kaszubskiej wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe

-     oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe (znaki wielkości średnie, odblaskowe z folii II generacji)

-     zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe

-     zostanie wykonanych 21 przejść dla pieszych w tym jedno z azylem dla pieszych

-     zostaną przebudowane skrzyżowania z następującymi ulicami: Leśną, Podlaską, Górną, Kolejową, Dworcową, Kazimierza Wielkiego, Generała Maczka, Wielkopolską, Pałucką, Wieżową

-     zostanie wykonany  lewoskręt na skrzyżowaniu ulic: Małopolskiej i Sikorskiego

-     na ulicach zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, która zapewni prawidłowe odwodnienie ulic.

-     na całej długości ulic zostanie wykonane nowe oświetlenie drogowe

Po przebudowie ulic nośność drogi zostanie dostosowana do 80kN/oś, droga zostanie przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych.

Konstrukcję nawierzchni przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-2. Na Ulicy Kaszubskiej, Małopolskiej i Sikorskiego na odcinkach modernizowanych przyjęto konstrukcję: warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm z zastosowaniem geosyntetyku, a na odcinkach przebudowywanych i poszerzeniach  jezdni przyjęto konstrukcję: warstwa z pospółki 0/31,5 gr. min. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Na zatokach autobusowych: podbudowa pomocnicza pospółki 0/31,5 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr. 22 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Na chodnikach i ścieżkach rowerowych: warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Zatoka postojowa: warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego  o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Zjazdy do posesji:  warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Na całej długości projektowanych ulic zostanie wykonany nowy kanał kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach i odprowadzeniem podczyszczonych wód opadowych do odbiorników. Przewody kanalizacji  deszczowej zostaną wykonane z rur kanalizacyjnych żelbetonowych VIPRO KL.III, rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, oraz z rur kanalizacyjnych GRP z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym SN10000 N/m2.

Cele projektu:

Ulice Kaszubska, Małopolska i Sikorskiego są bardzo istotne w komunikacji lokalnej, gdyż stanową bezpośredni dojazd do firm i instytucji zlokalizowanych zarówno bezpośrednio przy ulicach jaki w ich otoczeniu. W rejonie planowanych do przebudowy ulic znajduje się ponad 130 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, w tym: 11 zakładów mechaniki pojazdowej, 22 zakłady produkcyjne, 35 zakładów usługowych, 23 sklepy przemysłowe, 15 sklepów spożywczych, 5 firm transportowych, 2 hurtownie budowlane, hurtownia spożywcza                i nawozów sztucznych, supermarket, komis samochodowy, zajazd, stacja paliw, 2 gabinety lekarskie, pizzeria, skup dziczyzny i inne. Do największych firm mających swoje siedziby bezpośrednio przy planowanych do przebudowy ulicach należą: Domstal S.A. (wyroby stalowe, kontenery), Inter Wood Sp. z o.o. ( przemysł drzewny), Solus Sp. z o.o. (produkcja mebli ogrodowych), Firma HARAT ( budownictwo, hurtownia materiałów budowlanych), GS "Samopomoc Chłopska", Iwex (producent opakowań drewnianych), Meblomark s.c. (produkcja i sprzedaż mebli), Mar - Gum ( zakład mechaniki pojazdowej), Ed-Gra s.c. (wyroby drewniane), Chemat ( hurtownia nawozów, pasz i materiałów budowlanych) zatrudniających łącznie ok.1 tysiąc pracowników. Przy ulicach tych znajdują się także instytucje użyteczności publicznej takie jak: Komisariat Policji, Urząd Pracy, Dworzec              i Stacja PKP, Dworzec PKS. Ponadto przy w/w ulicach zlokalizowane są plac rekreacyjny      i  ogródki działkowe. Ulice te stanowią również dojazd do Szkoły Podstawowej nr2, Kościoła, cmentarza komunalnego i strzelnicy myśliwskiej. Ul. Kaszubska jest ulicą wyjazdową z Miastka w kierunku miejscowości Wołcza Wielka, Kamnica, Bobięcino - tereny atrakcyjne turystycznie. Ul. Kaszubska przebiega w centrum miasta pod wiaduktem kolejowym, gdzie po większych opadach ze względu na niedrożną kanalizację deszczową gromadzi się znaczna ilość wód opadowych uniemożliwiając przejazd pod wiaduktem, co powoduje konieczność organizacji objazdów lub długich przestojów. Ulica ta stanowi też główną drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych "Pasieka" przy ul. Klonowej, która została przebudowana w ramach NPPDL 2008 - 2011 w 2009 r. przez Gminę Miastko. Ulice stanowią dojazd do centrum miasta Miastko w którym znajdują się ośrodki kulturalne, instytucje, urzędy, punkty handlowe i usługowe. Tym samym zapewnia dostęp do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy.

Dla właścicieli zakładów usługowych, sklepów i mieszkańców zlokalizowanych przy ulicy, ich pracowników i potencjalnych inwestorów, trasa stanowi jedyny dojazd do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy i w ich otoczeniu.

Jednak stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak i inwestorów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój miasta Miastko.

 Stan techniczny ulicy w znacznym stopniu utrudnia dojazd i obsługę komunikacyjną.

Wykonanie przebudowy przedmiotowych ulicy przekłada się ponadto bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia uciążliwości w postaci: zmniejszenia hałasu, emisji pyłów i spalin.

Przebudowa ulic przyczyni się również do podniesienia walorów estetyczno - wizualnych terenów przylegających do omawianej inwestycji. 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-02-22, godz. 09:56)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-02-22, godz. 09:57)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1293330