Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH

NA TERENIE POWIATU BYTOWSKIEGO

SEZON 2020 - 2021

 

Zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.

 

1)      Za organizację i koordynację utrzymania dróg w okresie zimy na szczeblu Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie odpowiedzialni są:

 • Marian Miazga - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie,
 • Janusz Mortas - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie,

tel. 59 822 25 29.

 

2)      Za prowadzenie akcji zimowej w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych odpowiedzialni są:

 • Janusz Mortas - Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie,
 • Sławomir Zariczniak – Starszy specjalista ds. utrzymania dróg,

tel. 59 822 25 29.

 

3)      Na szczeblu obwodów drogowych bezpośrednią akcję zimową prowadzą:

 1. a.      Obwód Drogowy nr 1 w Bytowie, ul. Leśna 1, tel. 59 822 25 29,
 • Aleksander Pradella - Kierownik Obwodu, tel. kom. 603 371 514,

dla dróg na terenie baz w Bytowie, Czarnej Dąbrówce, Kołczygłowach, Lipnicy
i Tuchomiu.

 1. b.      Obwód Drogowy nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 13, tel.  59 857 58 81,
 • Andrzej Dwulit - p.o. Kierownika Obwodu, tel. kom. 605 693 928,

dla dróg na terenie bazy w Miastku.

 

4)      Zestawienie dostępnego sprzętu:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie zawarł umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na:
 • samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką – 11 szt.,
 • ciągnik z pługiem i piaskarką – 3 szt.,
 • ładowarkę do załadunku mieszanki piaskowo-solnej oraz usuwania zasp śnieżnych – 1 szt.,
 1. sprzęt własny:
 • koparko-ładowarka – 1 szt.,
 • ciągnik z pługiem – 1 szt.

 

5)      Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Bytowskiego podzielono na 6 baz materiałowo-sprzętowych:

 • baza w Bytowie,
 • baza w Czarnej Dąbrówce,
 • baza w Kołczygłowach,
 • baza na terenie gminy Lipnica (Łąkie),
 • baza w Miastku,
 • baza w Tuchomiu.

To z tych baz będzie wyruszał na drogi sprzęt do utrzymania zimowego. Decyzję
o wyjechaniu na drogę podejmują tylko i wyłącznie  pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych.

 

6)      Na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Bytowie drogi będą utrzymywane
w  IV, V i VI standardzie o łącznej długości 558,6km tj:

 1. IV standard –  o długości 398,4 km – jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy
  w komunikacji do 8 godzin.
 2. V standard  - o długości 148,6 km − jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.  Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.
 3. VI standard  - o długości 11,6 km − Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez dyżurnego. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

 

Z zimowego utrzymania wyłączono 7,6 km dróg. Są to drogi o minimalnym znaczeniu komunikacyjnym przebiegające przez tereny leśne.

 

Służba Drogowa będzie pracować w dni kiedy mogą występować na drogach złe warunki (opad śniegu, gołoledź, zawieje śnieżne, przymrozki itp.)  przeważnie w godz. 400 ÷ 1500, w razie trudnych warunków atmosferycznych także 1500 ÷ 2200. W pozostałych godzinach kontakt telefoniczny z Kierownikami Obwodów Drogowych.

 

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych
w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciw gołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie przypomina, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Opis standardów.pdf57,92 kB
Autor dokumentu: Sławomir Zariczniak
Udostępnił: Janusz Mortas (2021-01-19, godz. 11:07)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2021-01-22, godz. 09:03)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292835