Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice"

Numer umowy -  UDA-RPPM.08.01.01-00-016/08 -00

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 18.08.2009r.

 

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa. Inwestycja współfinansowana również przez budżetu Powiatu Bytowskiego i Gminę Studzienice oraz firmę Prefabet Osława Dąbrowa S.A.

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Samodzielny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Termin realizacji Projektu: 1 wrzesień 2009 r. - 20 sierpień 2010 r.

etap I  dł. 5,21 km do 20 listopada 2009 r.

etap II dł. 2,63 km do 06 sierpnia  2010 r.


Wykonawca realizacji Projektu :  STRABAG Spółka z o.o., ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa, Oddział Gdynia, ul. Witomińska 2, 81-311 Gdynia

 

Koszt realizacji Projektu:  5 101 877,97  zł.

Montaż finansowy Projektu:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   -  4 336 596,27  zł ,   85,00%

Powiat Bytowski                                              -     373 784,60  zł,      7,32%

Gmina Studzienice                                           -     381 497,10 zł,       7,48%

Prefabet Osława Dąbrowa S.A.                       -       10 000,00  zł,      0,20%

 

 

Opis projektu

            Przedmiotem projektu jest "Przebudowa drogi powiatowej nr 1780G na odcinku Udorpie - Studzienice". Droga stanowi bezpośrednie i najszybsze połączenie stolicy powiatu Bytowskiego z gminą Studzienice. Planowana przebudowa drogi obejmie poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m, (na terenie zabudowanym do szerokości 6,0 m) oraz wzmocnienie konstrukcji - tak, by spełniała ona wymogi techniczne odpowiednie dla kategorii ruchu KR-2. Na całej nawierzchni planuje się ułożenie nowych warstw: wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej, na poszerzeniach zaś wykonane zostaną nasypy oraz jezdnia o pełnej konstrukcji. Przebudowane zostaną również chodniki w miejscowościach Ugoszcz i Studzience, a skrzyżowania i zjazdy na przyległe posesje będą uzupełnione i wzmocnione. W m. Ugoszcz zostanie przebudowana zatoka autobusowa oraz dwie zatoki postojowe.

 

 

 Cele projektu

            Celem głównym projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu bytowskiego i gminy Studzienice oraz innych osób przebywających na ich terenach. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu jak i pieszych korzystających z drogi. Przebudowa wykonana w ramach projektu spowoduje poprawę dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 212 i 235, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych. Przebudowa zrealizowana w ramach projektu doprowadzi również do usprawnienia ruchu na zmodernizowanym odcinku drogi. Podniesienie jakości podróży spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać może zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 

Uzasadnienie

 

            Planowana do przebudowy droga powiatowa 1780G stanowi bezpośrednie i najszybsze połączenie stolicy powiatu Bytowskiego Bytowem z gminą Studzienice. Jednocześnie droga stanowi fragment trasy łączącej stolicę powiatu Bytowskiego i Chojnickiego. Połączenie przez Udorpie, Studzience, Sominy i dalej drogą wojewódzką nr 235 przez Brusy do Chojnic wynosi 66 km i jest tylko 5 km dłuższe od połączenia drogą wojewódzką nr 212. Droga 1780G jest więc fragmentem alternatywnego szlaku łączącego Chojnice i Bytów.

 

            Droga stanowi bardzo ważny element komunikacji dla mieszkańców gminy Studzienice. Łączy on dwie największe miejscowości gminy: Ugoszcz i Studzienice, w których mieszka prawie połowa mieszkańców gminy. Znajdują się tam najważniejsze ośrodki administracyjne: urząd gminy, kościoły, ośrodki kultury, ośrodek zdrowia oraz szkoły podstawowe. W pobliżu drogi znajduje się także większość zakładów pracy, np. przedsiębiorstwo instalacyjno - budowlane Eko-Instal w Studzienicach, rozlewnia gazu płynnego w Ugoszczy, a w pobliskiej Osławie Dąbrowej istniejący od ponad 25 lat zakład produkcji betonu komórkowego PREFABET Osława Dabrowa S.A. Obecność tych zakładów powoduje, iż na drodze występuje wzmożony ruch samochodów ciężarowych.

 

            Droga 1780G pełni też istotną rolę trasy uczęszczanej przez turystów, gdyż prowadzi do ośrodków związanych ze sportem i rekreacją, które są ważnym elementem stanowiącym o atrakcyjności turystycznej tej gminy. Tego typu obiekty znajdują się głównie nad jeziorami w okolicach Studzienic i Somin, czyli w miejscowościach leżących przy drodze powiatowej. Dodatkowo przy drodze w m. Ugoszcz, znajdują się trzy działki, o łącznej powierzchni 11 ha, których właścicielem jest gmina, a które przeznaczone są pod inwestycje. Przebudowa drogi ułatwi dojazd do tych terenów inwestycyjnych.

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2009-12-17, godz. 07:57)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2009-12-17, godz. 09:02)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1293323