Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G - I etap"

 

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Miastko

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 24.04.2009r. Numer umowy -  10-P/ZFE-III-NPPDL/09

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Samodzielny Specjalista ds. budowy dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu:
 15 kwiecień 2009 r. -  08 wrzesień 2009 r.


Wykonawca realizacji Projektu :  Strabag Spółka z o.o. Oddział Gdynia, ul. Witomińska 2, 81-311 Gdynia

 

Koszt realizacji Projektu:  5 252 144,85 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 2 511 457,97 zł

Gmina Miastko: 500.000,00 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 2 240 686,88 zł (Umowa z Wojewodą - 2 011 457,98 zł, roboty dodatkowe - 229 228,90 zł)

 

Opis projektu

           

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1742G Miłocice - Łękinia - DP nr 2503G. Projektodawcą zadania jest Powiat Bytowski natomiast instytucją odpowiedzialną za wdrożenie projektu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, jednostka budżetowa Powiatu, do którego będzie należała też odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację przebudowanej drogi.

Droga przebiega od zjazdu z drogi krajowej nr 20 w miejscowości Miłocice w pobliżu Miastka, do miejscowości Słosinko. Długość odcinka  do przebudowy w I etapie wynosi 4,480 km. I etap  obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku 4,480. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni o szer. 5,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 1,00 m. Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-2. W miejscowości Miłocice wybudowany zostanie prawostronny chodnik o długości 354 mb i szerokości 1,5m (kostka brukowa), oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości 1,00 m. W ramach realizacji wniosku przewiduje się budowę pętli autobusowej szer. 6,00 m w m-ści Słosinko wraz z nową wiatą przystankową i miejscem do oczekiwania na autobus przez podróżnych. Ze względu na występowanie dwóch niebezpiecznych nienormatywnych łuków - w miejscowości Słosinko zaprojektowano sprostowanie istniejącej trasy. Projektuje się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do rowów przydrożnych poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych. Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-2: 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego ścisłego, 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego półścisłego, 3 cm warstwa wyrównawcza z masy mineralno-bitumicznej, 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,10 cm warstwa odcinająca  z piasku. Konstrukcja nawierzchni na istniejącej drodze: 5 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego ścisłego, 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego półścisłego, 2-8 cm warstwa wyrównawcza masą mineralno-bitumiczną.

W ramach robót dodatkowych wykonano zatokę autobusową w m. Miłocice  oraz zatokę postojowa do ważenia pojazdów w m. Słosinko oraz ustawiono poręcze sprężyste na dł. 128 mb

 

Cele projektu

Przebudowa drogi przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy. Będzie to możliwe dzięki polepszeniu stanu infrastruktury drogowej i dostosowaniu jej do właściwych standardów poprzez wymianę nawierzchni, poszerzenie drogi oraz budowę chodnika dla pieszych, co wpłynie na upłynnienie ruchu pojazdów i skrócenie czasu podróży.

Nośność drogi wzrośnie do 80 kN/oś, szacuje się, że obecnie nośność drogi wynosi około 60 kN/oś. Ponadto, z uwagi na fakt, że nawierzchnia jezdni zostanie wzmocniona i ulepszona, wzrośnie niewątpliwie komfort jazdy oraz skróci się czas podróży. Spadnie też ilość zdarzeń drogowych.

Przez poszerzenie drogi oraz ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych na istniejącej nawierzchni zostanie poprawiona równość i szorstkość nawierzchni oraz korekta przebiegu drogi w miejscowości Słosinko w konsekwencji wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa jazdy i przyczepności kół do powierzchni drogi.

 

Dla mieszkańców miejscowości położonych między Miłocicami a Człuchowem cała trasa stanowi najkrótsze połączenie komunikacyjne z drogami wyższego rzędu, w kierunku Słupska, Gdańska i Bydgoszczy. Tym samym zapewnia dostęp do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy, usług edukacyjnych i dóbr kultury. Dla właścicieli przedsiębiorstw zlokalizowanych na trasie, ich pracowników i potencjalnych inwestorów, trasa stanowi najdogodniejszy dojazd do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych po drodze, skąd następnie produkty są rozwożone po całym kraju samochodami ciężarowymi.

 

 Ze względu na fakt, że trasa Miłocice - Człuchów jest znacznie krótsza od trasy drogami krajowymi nr 20 i 25, co daje oszczędności czasu i paliwa, jest ona uczęszczana nie tylko przez samochody ciężarowe jadące do usytuowanych tu zakładów produkcyjnych, ale również przez samochody ciężarowe wyłącznie przejeżdżające przez tereny powiatu, co przyczynia się do intensyfikacji ruchu na trasie.

Jednak stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu.

Analizowana trasa przebiega przez gminy: Miastko w powiecie bytowskim (odcinek drogi będący przedmiotem niniejszego projektu) oraz gminy Koczała, Przechlewo i Człuchów w powiecie człuchowskim (pozostała część przebudowywanego układu komunikacyjnego przez Powiat Człuchowski i Gminę Kocza). Łączy szereg miejscowości (Miłocice, Słosinko, Łękinia, Koczała, Przechlewo, Lisewo, Człuchów), w których zlokalizowanych jest wiele zakładów produkcyjnych. W obszarze odcinka drogi planowanego do przebudowy, od miejscowości Miłocice, przez Słosinko i Przeradź, aż do granicy z powiatem człuchowskim znajduje się 20 zakładów produkcyjnych, zatrudniających w sumie155 osób. Do najbardziej znaczących przedsiębiorstw należą: "Expomer", "Export - Import" ZPUH czy Wytwórnia Skrzyń i Opakowań. Na dalszym odcinku drogi, znajdującym się na terenie powiatu człuchowskiego, do największych zakładów produkcyjnych można zaliczyć: w gminie Koczała: Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego "Poltarex", "Lemar" i, "Drewmet" (produkcja opakowań drewnianych, skrzyń i palet), w gminie Przechlewo: "Poldanor" (330 osób), "Prime Food", "Inwood" (wyroby z drewna: podłogi, drzwi), "Romgaz" Dystrybucja Gazu Propan-Butan oraz inne zakłady stolarskie i firmy transportowo-usługowe, które w sumie zatrudniają kilkaset osób.

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2010-01-19, godz. 12:37)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2010-01-19, godz. 12:34)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292857