Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa ulicy Kochnowskiego i Prostej wraz z mostem na rzece Bytowa w Bytowie"

 

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Bytów

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 11.02.2010 r. Numer umowy -  04-P/ZFE-III-NPPDL/10

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas p.o. Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu:  06 kwiecień  2010 r. -  08 listopad 2010 r.


Wykonawca realizacji Projektu : 
Konsorcjum firm: POL-DRÓG LĘBORK S.A., 83-300 Lębork, ul. Pionierów 10 i ENERGOPOL-SZCZECIN S.A., 70-646 Szczecin,                         ul. Św. Floriana 9/13

 

Koszt realizacji Projektu:  4 639 638,96 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 2 025 391,00 zł

Gmina Bytów: 1 012 696,33 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 1 601 551,63 zł.                                                                 

 

Opis projektu

           

Przedmiotem projektu jest przebudowa ulicy Kochanowskiego nr 1790G  i ulicy Prostej nr 1796G w Bytowie. Projektodawcą zadania jest Powiat Bytowski natomiast instytucją odpowiedzialną za wdrożenie projektu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, jednostka budżetowa Powiatu, do którego będzie należała też odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację przebudowanych ulic.

Projektowany układ drogowy można podzielić na dwa odcinki:

.         ul. Kochanowskiego, prace na tej ulicy będą miały charakter remontowy i porządkujący ruch samochodowy oraz pieszy (segregacja ruchu). Planowane są także miejsca parkingowe obok ul. Szerokiej oraz centrum "Jantar"

.         ul. Prosta zmienia nieznacznie swój przebieg, poprzez geometryczne odchylenie od budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ulica uzyska nowa nawierzchnię bitumiczną (obecnie nawierzchnia z trylinki ). Na skrzyżowaniu z rzeką Bytowa istniejący most zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy.

Projekt polega na przebudowie ulic w Bytowie o długości 770mb. W zakres prac wchodzi:

-     uporządkowanie układu komunikacyjnego w mięście Bytów na długości 770 mb

-     jezdnia zostanie wykonana szerokości 7,0m (2x3,5m)

-     na całej długości L=770mb powstaną obustronne chodniki dla pieszych

-     na całej długości L=770mb powstaną obustronne ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo-rowerowe

-     na ulicy Kochanowskiego wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe

-     przy skrzyżowaniu z ul. Szeroką i centrum handlowego "Jantar" powstaną miejsca parkingowe

-     oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe (znaki wielkości średnie, odblaskowe z folii II generacji)

-     zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe

-     zostanie wykonanych 14 przejść dla pieszych w tym dwa z azylami dla pieszych

-     zostaną przebudowane skrzyżowania z następującymi ulicami: Szeroka, Armii Krajowej, Brzozowa, Bauera, Zielona, Tartaczna

-     zostaną wykonane trzy lewoskręty na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Bauera, wjazd do stacji paliw

-     na ulicach zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, która zapewni prawidłowe odwodnienie ulic.

-     na całej długości zostanie wykonane nowe oświetlenie drogowe

-     na ulicy Prostej na rzece Bytowa stary most zostanie rozebrany, w w jego miejsce zostanie wybudowany nowy.

Po przebudowie ulic nośność drogi zostanie dostosowana do 8kN/oś, droga zostanie przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych (obecnie występuje zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych).

Na całości przedsięwzięcia usunięte zostaną kolizję z siecią gazową, wodociągową, teletechniczną i energetyczną

Konstrukcję nawierzchni przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-3. Na Ulicy Kochanowskiego przyjęto konstrukcję: wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym gr. min. 3 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

W miejscach poszerzeń oraz budowy nowych odcinków dróg zostanie wykonana: podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm.

Na zatokach autobusowych: podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 16 cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr. 20 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Na chodnikach i ścieżkach rowerowych: warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Parkingi i jezdnie manewrowe pojazdów: warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

Zjazdy do posesji:  warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 10 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

 

Na ul. Prostej na rzece Bytowa istniejący most żelbetowy zostanie rozebrany. Istniejący most jest w złym stanie technicznym, nie nadający się do remontu (podmyte przyczółki, w konstrukcji ubytki betonu, brak izolacji, wąska jezdnia, brak chodników). Powstanie nowy most przystosowany do przenoszenia obciążeń dla klasy A wg PN-85/S-10030.  Obiekt zaprojektowano o schemacie statycznym ramy żelbetowej jednoprzęsłowej.  Ustrój nośny stanowić będzie płyta żelbetowa.  Parametry nowego mostu: długość mostu ze skrzydłami  - 10,81 m, rozpiętość teoretyczna - 7,00 m, szerokość obiektu -15,28÷26,17 m, długość ustroju niosącego - 7,6 m, szerokość jezdni - 10,00 m, chodniki - 2x2,00m. Przyczółki zostaną wykonane jako żelbetowe, posadowione bezpośrednio w postaci ław fundamentowych o grubości 0,8m÷0,89. Ustrój niosący płyta żelbetowa monolityczna połączoną z podporami w układ ramowy jednoprzęsłowy. Rozpiętość płyty w osiach 7,0m. Izolacje z papy termozgrzewalnej o grubości ³ 5 mm. Nad przyczółkami przewidziano wykonanie w nawierzchni jezdni, dylatacji szczelnych bitumicznych. Zaprojektowano granitowe krawężniki mostowe o przekroju 20 x 20 cm. Nawierzchnia mostu:  warstwa wiążącą asfaltobeton gr. 5cm i warstwa ścieralna mastyks grysowy SMA 0/11 gr. 4cm. Stożki nasypowe zostaną wyprofilowane i umocnione poprzez ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 20cm. Na obiekcie zastosowano barieroporęcz sztywną typu III.

Na całej długości projektowanych ulic zostanie wykonany nowy kanał kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach i odprowadzeniem podczyszczonych wód opadowych do odbiorników. Przewody kanalizacji  deszczowej zostaną wykonane z rur kanalizacyjnych żelbetonowych VIPRO KL.III, rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, oraz z rur kanalizacyjnych GRP z tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym SN10000 N/m2.

 

Cele projektu

 

W lipcu 2005 roku na ulicy Kochanowskiego dokonano pomiaru ruchu drogowego. Ustalono, że średni dobowy ruch pojazdów na tej ulicy wyniósł  SDR = 17 103 poj./d. W wyniki przeprowadzonej prognozy ustalono, że średnioroczne dobowe natężenie ruchu  po 10 latach po oddaniu ulicy do eksploatacji będzie wynosił SDR = 20 520 poj./d, po 20 latach SDR = 30785 poj./d, a po 25 latach SDR = 36 500 poj./d. Na podstawie przeprowadzonej prognozy natężenie ruch na przedmiotowej ulicy wzrośnie w ciągu 25 lat o ponad 200%.

Ulice Kochanowskiego i Prosta są bardzo istotne w komunikacji lokalnej, gdyż stanową bezpośredni dojazd do firm i instytucji zlokalizowanych zarówno bezpośrednio przy ulicach jaki w ich otoczeniu.  Bezpośrednio przy ulicy znajduje się centrum handlowe 'Jantar" sklep AGD, hydrauliczny, komputerowy, towarzystwo ubezpieczeń, żłobek, przedszkole, hurtownia materiałów budowlanych, Zakład Doskonalenia Zawodowego, ogródki działkowe, Firma Postęp KZ (skup złomu, sklep AGD i RTV, zakład ślusarski), siedziba Głosu Pomorza i Telewizji Kablowej "PETRUS", sklep meblowy, motoryzacyjny, sklepy spożywcze, odzieżowe i obuwnicze, zakłady usługowo-handlowe, kawiarnia, stacja paliw. Przy ulicy znajdują się budynki jednorodzinne i bloki wielorodzinne. Ulicą Prostą i Tartaczną można dojechać do Centrum Rehabilitacji-Wypoczynku UŁAN SPA.

Ulice stanowią dojazd do centrum miasta Bytów w którym znajdują się ośrodki kulturalne, instytucje, urzędy, punkty handlowe i usługowe. Tym samym zapewnia dostęp do obszarów koncentracji ludności i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy

Dla właścicieli zakładów usługowych, sklepów i mieszkańców zlokalizowanych przy ulicy, ich pracowników i potencjalnych inwestorów, trasa stanowi jedyny dojazd do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy i w ich otoczeniu.

Jednak stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój miasta Bytów.

Stan techniczny ulicy w znacznym stopniu utrudnia dojazd i obsługę komunikacyjną.

Wykonanie przebudowy przedmiotowych ulicy przekłada się ponadto bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia uciążliwości w postaci: zmniejszenia hałasu, emisji pyłów i spalin.

Ponadto po osiągnięciu ostatecznego celu jakim jest połączenie ulicy Prostej z ul. Drzymały ciąg przebudowanych ulic planowanych w niniejszym wniosku staną się korytarzem transportowym małej obwodnicy Bytowa, trasa stanie się głównym ciągiem drogi wojewódzkiej nr 212 Lębork - Bytów - Chojnice.

Przebudowa ulic przyczyni się również do podniesienia walorów estetyczno - wizualnych terenów przylegających do omawianej inwestycji. 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Janusz Mortas
Udostępnił: Janusz Mortas (2011-01-13, godz. 14:46)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2011-01-13, godz. 14:46)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292820