Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy".

 

Inwestycja finansowana ze środków Budżetu Państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Kołczygłowy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 14.06.2011 r. Numer umowy - 15-P/ZFE-III-NPPDL/11

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Z - ca  Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu: 20 lipiec 2011 r. - 07 listopad 2011 r.


Wykonawca realizacji Projektu : F
irma: POL-DRÓG LĘBORK S.A., 83-300 Lębork,      ul. Pionierów 10.

 

Koszt realizacji Projektu: 1 535 010,30 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 521 860,00 zł

Gmina Kołczygłowy: 500 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 513 150,30 zł.

 

Opis projektu:

Przedmiotem wniosku jest przebudowa  drogi powiatowej nr 1198G na odcinku Radusz - Kołczygłowy obejmujący obszar drogi powiatowej na długości 1 060 mb. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Kołczygłowy, powiat bytowski, województwo pomorskie.

Początek projektowanego odcinka drogi powiatowej rozpoczyna się w miejscowości Radusz. Koniec projektowanej drogi to skrzyżowanie z  drogą wojewódzką nr 209 Suchorze-Bytów w miejscowości Kołczygłowy.

Obecnie droga posiada  nawierzchnię asfaltową, bardzo zniszczoną, występują duże nierówności, ubytki nawierzchni, wąska, pobocza gruntowe zaniżone z zastoiskami wody. Jezdnia drogi jest szerokości od  3,5 do 4,0 m. Droga nie posiada kanalizacji deszczowej. Istniejący chodnik po stronie lewej w miejscowości Kołczygłowy jest nierówny, płytki betonowe popękane i posiadają ubytki materiałów, istniejący chodnik na odcinku Radusz - Kołczygłowy  o nawierzchni asfaltowej jest w bardzo złym stanie, posiada duże ubytki, popękany, zdeformowany, nierówny, asfalt bardzo się kruszy. Po stronie prawej brak jest chodników.

Planowana przebudowa drogi obejmuje:

.         wzmocnienie istniejącej konstrukcji

.         wykonanie poszerzenia jezdni do szerokości 6 mb na długości L= 375 mb w miejscowości Kołczygłowy a na pozostałym odcinku do miejscowości Radusz szerokości 5,5 mb na długości L=685 mb

.         renowację odwodnienia (oczyszczenie i pogłębienie rowów, przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Kołczygłowy)

.         umocnienie poboczy

.         modernizację istniejącego chodnika po stronie lewej na długości L= 920 mb oraz  budowę nowego chodnika po stronie prawej w miejscowości Kołczygłowy na długości L= 370 mb

.         przebudowę zatoki  autobusowej przy drodze wojewódzkiej

.         wykonanie dwóch nowych zatok autobusowych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach

.         uporządkowanie i utwardzenie parkingów w pasie drogowym: 16 miejsc przy Zespole Szkół w Kołczygłowach

.         przebudowę zjazdów indywidualnych oraz na drogi boczne

Droga po przebudowie będzie drogą jedno jezdniową, dwukierunkową klasy Z.

Cele projektu:

 

Celem głównym wykonania przebudowy drogi jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Kołczygłowy i powiatu bytowskiego. Realizacja zadania przyczyni się bowiem do usprawnienia ruchu na zmodernizowanym odcinku drogi oraz doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno zmotoryzowanych uczestników ruchu, jak i pieszych korzystających z drogi. Przebudowa drogi spowoduje także poprawę dostępu mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 209 i dróg krajowych nr 21 i 6, tym samym powodując poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych z ważnymi miastami regionu. Poprawa infrastruktury, a co za tym idzie podniesienie jakości podróży, spowoduje również polepszenie warunków inwestycyjnych, co oddziaływać będzie na rozwój istniejących zakładów pracy, a także  przyciągnięciem nowych inwestorów i zwiększeniem zatrudnienia dla społeczności lokalnej.

 Przy drodze znajduje się Zespołu Szkół w Kołczygłowach w skład którego należy Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, do szkół tych uczęszcza 413 dzieci. Budowa obustronnych chodników,  przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych i postojowych wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do w/w szkół. Bezpośrednio przy drodze powstaje osiedle domków jednorodzinnych, część działek jest już zagospodarowana, a część nie. Zły dojazd nie zachęca do kupna działek budowanych.

Stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak i inwestorów i turystów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój regionu. Wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi przełoży się ponadto bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia uciążliwości w postaci: zmniejszenia hałasu, emisji pyłów i spalin.

Przebudowa drogi przyczyni się również do podniesienia walorów estetyczno - wizualnych terenów przylegających do omawianej inwestycji.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2012-02-22, godz. 09:56)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2012-02-22, godz. 09:25)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292823