Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

Tytuł Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1711G na odcinku Miastko - Wołcza Wielka - etap II".

 

Inwestycja finansowana ze środków budżetu państwa, Powiatu Bytowskiego i Gminy Miastko

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 

 

Umowę o dofinansowanie projektu z Wojewodą Pomorskim podpisano dnia 27.02.2012 r. Numer umowy - 05-P/ZFE-III-NPPDL/12.

 

Beneficjent: Powiat Bytowski

Podmiot reprezentujący Beneficjenta: Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie

Osoba do kontaktów w sprawach Projektu: Janusz Mortas Z - ca Dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bytowie tel. 59 822 25 29

Okres realizacji Projektu: 23 kwiecień 2012 r. - 24 wrzesień 2012 r.


Wykonawca realizacji Projektu :
Firma: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o., 77 - 300 Człuchów, ul. Kasztanowa 2.

 

Koszt realizacji Projektu: 1 973 175,24 zł

Montaż finansowy Projektu:
Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011: 591 952,00 zł

Gmina Miastko: 690 611,62 zł

Wkład własny Powiatu Bytowskiego: 690 611,62 zł.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1711G, na odcinku Miastko - Wołcza Wielka wraz z przejściem przez miejscowość Wołcza Wielka do skrzyżowania           z drogą powiatową nr 1709G Bobęcino - Wołcza Wielka. Projektodawcą zadania jest Powiat Bytowski, natomiast instytucją odpowiedzialną za wdrożenie projektu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie, jednostka budżetowa powiatu, do którego będzie należała też odpowiedzialność za utrzymanie i eksploatację przebudowanej drogi. 

Projektowany układ drogowy można podzielić na dwa odcinki:

.         Miastko - Wołcza Wielka, prace na tej drodze będą miały charakter remontowy           i porządkujący ruch samochodowy  - długość drogi do przebudowy ok. L= 1 520,0 mb

.         Wołcza Wielka przejście przez miejscowość do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709G na Bobęcino  prace na tej drodze będą miały charakter remontowy                     i porządkujący ruch samochodowy oraz pieszy (segregacja ruchu)  - długość drogi do przebudowy ok. L= 1 040,0 mb

Projekt polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1711G o łącznej długości 2 560,0 mb     w zakres prac wchodzi:

-     uporządkowanie układu komunikacyjnego  na długości  2 560,0 mb,

-     jezdnie zostaną wykonane szerokości 6,0m (2x3 m) w miejscowości Wołcza Wielka         i szerokości 5,5 mb na odcinku Miastko - Wołcza Wielka,

-     na długości L= 1 040,0 mb w miejscowości Wołcza Wielka powstaną obustronne ciągi piesze,

-     w miejscowości Wołcza Wielka wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe,

-     oznakowanie pionowe zostanie wymienione na nowe (znaki wielkości średniej, odblaskowe z folii II generacji),

-     zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe,

-     zostaną wykonane trzy przejścia dla pieszych,

-     zostaną przebudowane skrzyżowania z następującymi drogami  powiatowymi: nr 1712G Wołcza Wielka - Wołcza Mała  i 1709G Bobęcino - Wołcza Wielka, 

-     na odcinku drogi w miejscowości Wołcza Wielka zostanie wykonana nowa kanalizacja deszczowa, a na odcinku Miastko - Wołcza Wielka naprawione zostanie odwodnienie drogi i uporządkowane zostaną rowy przydrożne co zapewni prawidłowe odwodnienie drogi,

-     Wycięte zostaną drzewa znajdujące się w skrajni drogi.

Po przebudowie nośność drogi zostanie dostosowana do 80kN/oś, droga zostanie przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych.

Konstrukcję nawierzchni przyjęto jak dla kategorii ruchu KR-2. Na odcinkach modernizowanych przyjęto konstrukcję: warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm z zastosowaniem geosyntetyku, a na odcinkach przebudowywanych i poszerzeniach  jezdni przyjęto konstrukcję: warstwa z pospółki 0/31,5 gr. min. 15 cm, podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym gr. 20 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Na zatokach autobusowych: podbudowa pomocnicza pospółki 0/31,5 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu cementowego gr. 22 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Na chodnikach: warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 10 cm, kostka betonowa gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Zjazdy do posesji:  warstwa podbudowy z pospółki 0/31,5 gr. 15 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Cele projektu:

Droga powiatowa nr 1711G jest bardzo istotna w komunikacji lokalnej, gdyż stanowi bezpośredni dojazd do firm zlokalizowanych zarówno bezpośrednio przy ulicy Kaszubskiej jaki w jej otoczeniu w Miastku. W rejonie  przebudowywanej w 2011 roku ulicy znajduje się ponad 20 różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Do największych firm mających swoje siedziby bezpośrednio przy ulicy Kaszubskiej przebiegającej przez przemysłową część Miastka należą: Domstal S.A. (wyroby stalowe, kontenery), Inter Wood Sp. z o.o. ( przemysł drzewny), Solus Sp. z o.o. (produkcja mebli ogrodowych), Firma HARAT ( budownictwo, hurtownia materiałów budowlanych), GS "Samopomoc Chłopska", Iwex (producent opakowań drewnianych), Meblomark s.c. (produkcja i sprzedaż mebli), Mar - Gum ( zakład mechaniki pojazdowej), Ed-Gra s.c. (wyroby drewniane), Chemat ( hurtownia nawozów, pasz i materiałów budowlanych) zatrudniających łącznie ok.1 tysiąc pracowników. Ul. Kaszubska jest przedłużeniem drogi powiatowej nr 1711G na terenie Miastka. Ul. Kaszubska przebiega w centrum miasta pod wiaduktem kolejowym, uniemożliwiając przejazd pod wiaduktem samochodów ciężarowych o wysokości ponad 3,5 m, co w powoduje duże utrudnienia           w logistyce i dojeździe do przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie. Po przebudowie droga powiatowa nr 1711G będzie stanowiła dogodne dla transportu ciężarowego  połączenie drogi krajowej nr 20 Gdynia - Chwaszczyno - Żukowo - Egiertowo - Kościerzyna - Bytów - Miastko - granica województwa poprzez drogi powiatowe nr 1712G i 1711G z ulicą Kaszubską która przebiega przez tereny przemysłowe Miastka. Stanowi też główną drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych "Pasieka" przy ul. Klonowej, która została przebudowana w ramach NPPDL 2008 - 2011 w 2009 r. Droga powiatowa nr 1711G poprzez połączenie z drogą powiatową nr 1709G Bobęcino - Wołcza Wielka zapewnia dojazd do największego w Europie Środkowej jeziora lobeliowego (o powierzchni 524,6 hektara) będącego ważnym ośrodkiem turystycznym i wypoczynkowym na terenie Gminy Miastko.  W sezonie letnim zatrudnienie znajduje tam kilkudziesięciu pracowników sezonowych, działa też całoroczna szkoła żeglarska ADKONIS.

Tym samym przebudowana droga zapewni dostęp do obszarów koncentracji ludności              i aktywności gospodarczej, a także rynku pracy.

Dla właścicieli zakładów usługowych, sklepów i mieszkańców okolicznych wsi, ich pracowników i potencjalnych inwestorów, droga stanowi jedyny dojazd do zakładów produkcyjnych zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicy Kaszubskiej i w jej otoczeniu.

Jednak stan techniczny, niedostosowany do wzmożonego ruchu transportowego znacznie utrudnia przejazd zarówno dla społeczności lokalnej jak inwestorów, co ma to istotne znacznie, ponieważ od sprawności układu komunikacyjnego zależy w dużej mierze rozwój miasta Miastko.

Stan techniczny drogi w znacznym stopniu utrudnia dojazd i obsługę komunikacyjną.

Wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi przełoży się ponadto bezpośrednio na skrócenie czasu przejazdu do podmiotów gospodarczych i mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenia uciążliwości w postaci: zmniejszenia hałasu, emisji pyłów        i spalin.

Przebudowa drogi przyczyni się również do podniesienia walorów estetyczno - wizualnych terenów przylegających do omawianej inwestycji. 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Artur Wardyn
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-01-31, godz. 09:02)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-01-31, godz. 09:02)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1293327