Biuletyn Informacji PublicznejZarząd Dróg Powiatowych
w Bytowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Sprzedaż drewna
Sprawozdania finansowe
2018 rok
2019 rok
Jak załatwić sprawę
zajęcie pasa drogowego
zezwolenie na umieszczenie urządzeń
zezwolenie na zjazd
uzgodnienie organizacji ruchu
zgłoszenie szkody
wycinka drzew
Inwestycje
współfinansowane z projektów rządowych FDS
współfinansowane z projektów unijnych ZOPRR
współfinansowane z projektów unijnych RPO na lata 2007-2013
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2008-2011
współfinansowane z projektów unijnych NPPDL 2012-2015
współfinansowane z projektów unijnych PROW na lata 2014-2020
współfinansowane z projektów unijnych PO Rybactwo i Morze
Zestawienie wykonanych inwestycji
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrola zarządcza
Kodeks etyki
Zarządzenie
Raporty
Dane podstawowe
Koronawirus - komunikat
Statut
Przedmiot działalności
Wykaz stanowisk
Kontakt
Wykaz dróg i mostów
Zamówienia publiczne
Aukcje
Postępowania w trybie podstawowym
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok
Zamówienia do 130 000 zł
RODO
RODO
Nabór pracowników
Zimowe utrzymanie dróg
ZUD
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
Informacja za 2019 rok
Archiwum
Rok 2019
Rok 2020
Archiwum ogłoszeń
Rok 2018

 

.....................................................                      Bytów, dnia ................................ (Wnioskodawca – Inwestor – pieczątka)

 

...............................................................              ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

                 Adres, nr telefonu                                                  77-100 BYTÓW

                                                                                                  ul. LEŚNA 1

...............................................................                       tel/ fax (0 59) 822 25 29

                                                                                 e-mail: zdpbytow@pro.onet.pl

                                                                              http:// bip.zdpbytow.pomorskie.pl

 

 

WNIOSEK

w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie robót

 

o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr ..............................

nazwa ......................................................................................................................

m. ...................................lokalizacja .......................................................................

1. Rodzaj robót: .......................................................................................................

2. Nr uzgodnienia ........................................... z dnia  ...............................................

3. Nr pozwolenia na budowę/ zgłoszenia  ................................... z dnia ........................

4. Wymiary i rodzaj zajętych elementów pasa drogowego na czas wykonywania robót:

Element pasa

Długość

Szerokość

m2

Ilość dni

Rodzaj nawierzchni

Jezdnia – do 50%   szerokości

 

 

 

 

 

Jezdnia – powyżej 50%   całkowitego zajęcia

 

 

 

 

 

Chodnik, place, zatoki   postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i ciągi piesze

 

 

 

 

 

Pozostałe elementy pasa   drogowego

 

 

 

 

 

5.  Zajmujący pas drogowy –Właściciel urządzenia: ….....................................................

adres ................................................................................................ tel. ...............

6.  Wykonawcą będzie:  .............................................................................................

adres ................................................................................................ tel. ................

7.   Kierownikiem robót ( odpowiedzialnym za wykonanie robót zgodnie z projektem, zezwoleniem zarządu drogi i za bezpieczeństwo ruchu oraz utrzymanie porządku)

będzie ........................................................... zam. m. .............................................

ul. ...................................... kod  ....................... tel. służbowy ..................................

Nr dowodu osobistego ................................... wydany przez ........................................

8. Okres zajęcie pasa drogowego planuje się:

od dnia ....................................................  do dnia ............................  tj.

dni ....................................

       Za dzień końcowy zajęcia uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go protokołem odbioru do tutejszego Zarządu.

 

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam  własnoręcznym podpisem:

 

 

 

..................................................................................................................

( podpis, pieczątka wnioskodawcy)

 

 

Do wniosku załącza się :

1. Plan sytuacyjny

2. Inne ...................................................................................................................

 

Wykonawca stwierdza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową , a także rozeznanie uzbrojenia terenu do prowadzenia bez przerwy powyższych robót.

I. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

    1)  przy zajęciu jezdni do 50% szerokości    - 6,00 zł

    2)  przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni   - 9,00 zł

    3) stawki określone w pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych  i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

   4) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za  każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości   - 4,00 zł.

   5) do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 zajętych przez ogródki gastronomiczne, handlowe i usługowe, przez stragany niebędące obiektami budowlanymi,  w inny sposób, na cele związane z gastronomią, handlem i usługami ustala się stawkę opłat za  każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości           - 2,00 zł.

 

II.  Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1)    pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego :

-   w terenie zabudowanym   - 0,60 zł,

-   poza terenem zabudowanym   - 0,50 zł,

2)    pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów   - 0,05 zł,

3)    pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,50zł/1m2/dobę.

III.  Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:

1)       za  1 m2 powierzchni reklamy  - 1,00  zł,

2)       za każdy następny (nawet niepełny)  -  dodatkowo  - 1,00  zł.

IV. Na cele inne   niż określone w pkt. II ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego wysokości   - 0,01zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
wniosek na prowadzenie robót.doc48,00 kBPOBIERZ (10,76 kB)
wniosek na prowadzenie robót.pdf240,31 kBPOBIERZ (228,27 kB)
Autor dokumentu: Maria Stemplowska
Udostępnił: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:28)
Modyfikacja: Janusz Mortas (2013-06-19, godz. 12:27)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1292833